Terms and Conditions (Booking Conditions)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αναφέρονται σε γενικές πληροφορίες καθώς και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών στο οργανωμένο ταξίδι. Για συγκεκριμένες πληροφορίες (προορισμοί, τιμές, διαμονή κ.λπ.) για το κάθε ταξίδι ξεχωριστά, θα πρέπει να ανατρέξετε στο τρέχον πρόγραμμα και στο σχετικό τιμοκατάλογο στον Ιστότοπο.

Όλες οι κρατήσεις που γίνονται μέσω αυτού του Ιστότοπου γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό το έγγραφο.

 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία "Βασίλειος Τζέμος ατομική επιχείρηση παροχής εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών" και ο διακριτικός τίτλος "Trailducks" στο εξής αναφέρεται ως "Trailducks" ή "Company". Η Trailducks είναι ένα εγγεγραμμένο ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, έδρα Φραγκογιάννη 45 Παπάγου 15669, με τον αριθμό MH.T.E 0259E70000741801 και αριθμό ΦΠΑ 107963283.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι πεζοπορικές διακοπές που προσφέρει η Trailducks είναι ανοιχτές σε όλους χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, η συμμετοχή σε αυτούς απαιτεί από τους συμμετέχοντες να γνωρίζουν και να αποδέχονται τους κινδύνους που συνεπάγεται η πεζοπορία στη φύση.

Η συμμετοχή σε ένα οργανωμένο ταξίδι απαιτεί πάντα την υπογραφή / αποδοχή ενός συμβολαίου μεταξύ του Trailducks και του ταξιδιώτη (ή εφεξής πελάτης, πελάτης, ανάδοχος, ταξιδιώτης). Οι όροι της σύμβασης καλύπτουν επίσης όλους τους άλλους συμμετέχοντες που εκπροσωπούνται και καλύπτονται οικονομικά από την ίδια σύμβαση.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας.

 1. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ

Οι συμμετοχές γίνονται μέσω του ιστότοπου Trailducks με την προϋπόθεση:

- Πληρωμή της προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, σε μετρητά,

- την άνευ όρων αποδοχή και συμμόρφωση με αυτούς τους Γενικούς Όρους.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην εκδρομή είναι εγγυημένο καταβάλλοντας το συνολικό ποσό τουλάχιστον 45 ημερολογιακές ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Οποιαδήποτε μη πληρωμή της συνολικής αξίας του ταξιδιού κατά την προγραμματισμένη ώρα δίνει τη δυνατότητα στην Trailducks να ακυρώσει την κράτηση και ενδέχεται να απαιτήσει τέλη ακύρωσης σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που περιγράφονται εδώ. Ο συμμετέχων, που εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες που εκπροσωπούνται από αυτόν για τις λεπτομέρειες και τις συνθήκες του ταξιδιού.

 Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους έγραψε στην εκδρομή.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ TRAILDUCKS

Υποχρεώσεις

Η Trailducks έχει την υποχρέωση να συντονίζει και να εκτελεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκδρομές που παρέχει στους ταξιδιώτες. Ωστόσο, έχοντας εξαντλήσει οποιαδήποτε πρόβλεψη και φροντίδα, δεν ευθύνεται για τυχόν παράνομες πράξεις και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, καθώς και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια των διαφόρων μέσων μεταφοράς ή σε περίπτωση αποκλεισμού περιοχών για λόγους ανωτέρας βίας.

Τονίζεται ότι η Trailducks δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει παράγοντες έξω από τη σφαίρα επιρροής της που μπορεί να οδηγήσουν σε ακύρωση ενός ταξιδιού ή ζημίες λόγω μη εκτέλεσης ή μερικής παροχής των συμφωνημένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Τυπικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η Trailducks δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από αυτά, αλλά θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια να βοηθήσει και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει αποδοχή ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων εξόδων, τα οποία θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι οι ταξιδιώτες .

Η Trailducks δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο, απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας περιουσιακών στοιχείων), ζημία, δαπάνη, κόστος ή αξίωση οποιασδήποτε περιγραφής που προκύπτει από οποιοδήποτε από τα παραπάνω, για πράξεις ή / και παραλείψεις τρίτων ή ενέργειες των συμμετεχόντων που δε σχετίζονται με την παροχή του ταξιδιού.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

Είναι ευθύνη του πελάτη να φτάσει στα διάφορα μέρη εγκαίρως για το ταξίδι. Εάν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιού οδηγεί σε απώλεια ταξιδιού ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει, με δική του ευθύνη και δαπάνη και χωρίς επιστροφή χρημάτων, να αντικαταστήσει την χαμένη υπηρεσία.

Το Trailducks θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον βοηθήσει χωρίς καμία ευθύνη.

Εάν ένας ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση, δεν δικαιούται αποζημίωση και η ευθύνη και τα έκτακτα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο, το Γραφείο μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών που δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη για δική του αμέλεια ή ευθύνη λόγω ασθένειας ή ξαφνικού ατυχήματος.

Είναι ευθύνη του ατόμου που κάνει την κράτηση και την πληρωμή να είναι 18 ετών και άνω και να έχει τη νομική ικανότητα και εξουσία να κάνει την κράτηση και να αποδέχεται αυτούς τους όρους κράτησης για λογαριασμό όλων των ατόμων που κλείνει το ταξίδι εξ ονόματός του.

Επίσης, το συγκεκριμένο άτομο είναι το σημείο αναφοράς για όλες τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την κράτηση.

Αυτό το άτομο συναινεί επίσης στη χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας και εξουσιοδοτείται να μας αποκαλύψει τα προσωπικά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, ειδικών κατηγοριών δεδομένων (όπως συνθήκες υγείας ή αναπηρίες και διατροφικές απαιτήσεις.

Είναι ευθύνη του ταξιδιώτη να επιλέξει μια εκδρομή που θα μπορεί να διεκπεραιώσει σωματικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες μας σχετικά με το επίπεδο δυσκολίας των εκδρομών και, σε περίπτωση αμφιβολίας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τέλος, ο πελάτης είναι υπεύθυνος να μας ενημερώσει εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή του στο ταξίδι πεζοπορίας.

 1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-ΔΙΑΜΟΝΗ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την κατηγοριοποίηση ή την ταξινόμηση των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα πακέτα ταξιδιωτικών πακέτων μας είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία ταξινόμησης ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως από το ξενοδοχείο στις 14:00 και είναι στη διάθεση των ενοικιαστών έως τις 10.00 - 12:00 την ημέρα της αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική κάθε ξενοδοχείου). Εάν επιθυμείτε να μπείτε στο δωμάτιο νωρίτερα ή να φύγετε αργότερα, θα πρέπει να πληρώσετε τη σχετική χρέωση (εάν υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα).

Εάν, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών απαιτηθεί, αλλαγή ξενοδοχείου αυτή θα γίνει σε ίδια ή υψηλότερης κατηγορίας και καμία άλλη αποζημίωση δεν οφείλεται στους ταξιδιώτες.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ξενοδοχείου με άλλη κατώτερης κατηγορίας, η Trailducks θα επιστρέψει στον πελάτη την προκύπτουσα διαφορά, χωρίς η Trailducks να φέρει περαιτέρω ευθύνη. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο και εάν ο ταξιδιώτης δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως το ξενοδοχείο, το ίδιο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για το κόστος τυχόν ζημιών κατά τη διαμονή του ή οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων υπηρεσιών του ξενοδοχείου με έξτρα χρέωση. Αυτά τα κόστη πρέπει να καταβληθούν από τον ταξιδιώτη άμεσα και στην τρίτη επιχείρηση τοπικά.

 1. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ & VISA

Για είσοδο στην Ελλάδα απαιτείται διαβατήριο ή λατινικό αλφάβητο για πολίτες της ζώνης Σένγκεν. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των ταξιδιωτικών του εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι και την είσοδό του στη χώρα. Η Trailducks δεν είναι υπεύθυνη για τη μη έκδοση ή μη έγκριση ταξιδιωτικών εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές με τις οποίες πρέπει να επικοινωνήσει ο ταξιδιώτης. Παραμένει επίσης ευθύνη των ταξιδιωτών να απευθύνονται στις προξενικές αρχές της χώρας τους για να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή άλλα έγγραφα για την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Η μη διασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή έγκρισης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής στο ταξίδι σας χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών.

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο (Προεδρικό Διάταγμα 336/1996), η Trailducks έχει ασφαλίσει την επαγγελματική της ευθύνη για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή της ελαττωματικής εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους της, καθώς και της επιστροφής και επαναπατρισμού των ταξιδιωτών ε περίπτωση πτώχευσής της. (Αριθμός συμβολαίου 2224068122).

Αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει έξοδα επαναπατρισμού από άλλες αιτίες, ασθένειας ή κλοπής. Ως εκ τούτου, η Trailducks συνιστά  μια επιπλέον ατομική ιδιωτική ταξιδιδιωτική ασφάλιση  με την κάλυψη και τα ποσά που επιθυμεί ο κάθε ταξιδιώτης για ασφάλιση ζωής, ατυχήματα, αποσκευές, έξοδα επαναπατρισμού,

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την επιλογή για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας.

 1. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχοι διεθνείς όροι όπως προβλέπουν για κάθε μέσο μεταφοράς και ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σε εκείνες που προβλέπονται υπό αυτές τις προϋποθέσεις.

 1. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Trailducks ανάλογα με τον προορισμό μπορεί να προτείνει κάποιες προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες που μπορεί να εκτελούνται από τρίτους. Η Trailducks δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδρομές / δραστηριότητες καθώς δεν μπορεί να παρέμβει στην οργάνωσή τους και δεν μπορεί να επηρεάσει την οργάνωση και εκτελεσή τους.

Λάβετε υπόψη ότι η Trailducks δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για υπηρεσίες που δεν αποτελούν μέρος της σύμβασής μας.

 1. Κρατήσεις - Προκαταβολές - ακυρώσεις:

Κρατήσεις:

Οποιαδήποτε κράτηση γίνεται αποδεκτή μόνο όταν σταλθεί η επιβεβαιωτικό αλληλογραφία της Trailducks στον πελάτη που έκανε την κράτηση. Αυτή η επιβεβαίωση θα σταλεί μέσω email στον πελάτη και σε αυτό το σημείο δημιουργείται σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη

Είναι ευθύνη του πελάτη να ελέγξει προσεκτικά την επιβεβαίωση, το δρομολόγιο και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση κατά την παραλαβή και να μας ενημερώσει εντός δέκα (10) ημερών για τυχόν λάθος ή ανακρίβεια, καθώς ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών σε μεταγενέστερο στάδιο

Η Trailducks διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε κράτηση κατά την κρίση τους.

Οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τη σύμβαση, καθώς και αιτήματα για αλλαγή ή ακύρωση, θα πρέπει να γίνει γραπτώς από το άτομο που έκανε την αρχική κράτηση στα Ελληνικά ή Αγγλικά μέσω email στο sales@Trailducks.gr

Προκαταβολές:

Προβλέπεται προκαταβολή ίση με το 20% του συνολικού κόστους ή εξόφληση του πλήρους ποσού, ανάλογα το χρόνο κράτησης, μέσω πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας, μετρητών ή τραπεζικής μεταφοράς στο Trailducks.

Το υπόλοιπο των χρημάτων πρέπει να ληφθεί το αργότερο 45 ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών

Σε περίπτωση που η κράτηση γίνει σε λιγότερο από 45 ημέρες, ολόκληρο το ποσό οφείλεται για να τεθεί σε ισχύ η κράτηση.

Σε περίπτωση μη πληρωμής έως την ημερομηνία που καθίσταται απαιτητό το ποσό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτησή σας και θα ακυρωτικά τέλη μπορεί να επιβληθούν.

Ακυρώσεις:

Οι ακυρώσεις μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η ακύρωση γίνεται γραπτώς από τον ταξιδιώτη που έχει κάνει την αρχική κράτηση. Η ειδοποίηση ακύρωσης θα ισχύει μετά την παραλαβή από εμάς της γραπτής σας ανακοίνωσης.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιονδήποτε λόγο, ισχύουν τα ακόλουθα τέλη ακύρωσης:

(α) Ακύρωση έως και 90 ημέρες πριν από την αναχώρηση: επιστροφή ολόκληρης της προκαταβολής.

(β) ακυρώσεις από 89 έως 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης: 20% του κόστους εκδρομής ·

Ακυρώσεις από 44 έως 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης: 40% του κόστους εκδρομής.

ακυρώσεις από 29 έως 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης: 60% του κόστους εκδρομής

ακυρώσεις από 14 έως 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 80% του κόστους εκδρομής ·

ακυρώσεις λιγότερο από 7 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή μη εμφάνιση: 100% του κόστους εκδρομής

Η Trailducks διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει ένα πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, απεργίες και άλλες ανωμαλίες). Σε αυτή την περίπτωση, η Trailducks προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποδεχτούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, σε αυτή την περίπτωση θα τους επιστραφούν όσα χρήματα έχουν πληρώσει, χωρίς να δικαιούνται άλλη αποζημίωση και δεν μπορούν να φέρουν καμία άλλη απαίτηση.

 1. Αλλαγή ή μεταφορά μιας κράτησης

Αλλαγή κράτησης

Οποιαδήποτε αλλαγή ζητηθεί σε ισχύον συμβόλαιο (για παράδειγμα αλλαγή σε δωμάτιο, διάρκεια εκδρομής, αλλαγή έναρξης εκδρομής κ.λπ.) πρέπει να γίνει γραπτώς στο sales@Trailducks.gr Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να πραγματοποιήσει τις ζητούμενες αλλαγές, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει τέτοιου είδους αιτήματα. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αλλαγής, οποιαδήποτε σιωπηρή ακύρωση της κράτησης θα είναι σύμφωνη με τους όρους της σχετικής πολιτικής μας.

Η Trailducks διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως διαχειριστικά έξοδα 50 € ανά κράτηση συν τυχόν πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν ή επιβάλλονται από οποιονδήποτε από τους προμηθευτές μας για αλλαγές σε επιβεβαιωμένες κρατήσεις.

Μεταφορά κράτησης

Είναι δυνατή η μεταφορά της κράτησης σε άλλο άτομο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το νέο άτομο πρέπει να πληροί όλους τους όρους συμμετοχής για το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πακέτο.
 2. Οι πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού
 3. Το νέο άτομο συμφωνεί με αυτούς τους όρους κράτησης και όλους τους άλλους όρους της σύμβασης μεταξύ μας.

Η Trailducks διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως διαχειριστικά έξοδα ένα ποσό 30 € ανά κράτηση για κάθε μεταφορά κράτησης.

 1. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

 Καλόπιστα παράπονα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επιτόπου στην Trailducks και στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί επιτόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι, πρέπει να υποβάλετε γραπτώς στο Γραφείο μας τυχόν παράπονα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μαζί με άλλα έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να έχετε σχετικά με την αιτιολόγησή του. Μετά από δέκα (10) ημέρες, η Trailducks δεν έχει καμία υποχρέωση να απαντήσει σε οποιαδήποτε αξίωση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω μη εκτέλεσης ή ανεπαρκούς εκτέλεσης των οργανωμένων ταξιδιών, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε εκείνη που ορίζεται από διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν τη χώρα και διέπουν τα εν λόγω οφέλη. Συγκεκριμένα: Η αποζημίωση που βασίζεται σε μη απόδοση ή ανεπαρκή απόδοση του οργανωμένου ταξιδιού περιορίζεται στο διπλάσιο της αξίας της μεμονωμένης τιμής ταξιδιού.

Λάβετε υπόψη ότι είναι ευθύνη του πελάτη να δείξει ότι ο (οι) προμηθευτής (ες) μας ή εμείς ήμασταν αμελείς εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποια αξίωση.

 1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να πληρώσετε την προκαταβολή και το πλήρες ποσό μέσω τραπεζικού εμβάσματος, πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μετρητοίς. Δεχόμαστε όλες τις δημοφιλείς κάρτες (Visa, Mastercard, Maestro, Electron American Express κ.λπ.).

Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση εκ μέρους μας για πληρωμές που πραγματοποιούνται με οποιονδήποτε τύπο κάρτας.

Στοιχεία τραπεζικής πληρωμής

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA: IBAN GR10 0140 1370 0232 0008 738

BIC: CRBAGRAAXXX

Όνομα δικαιούχου: Βασίλειος Τζέμος

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Trailducks δύναται να διατηρεί και να επεξεργάζεται ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων τα οποία οι χρήστες / επισκέπτες δηλώνουν εθελοντικά στον Ιστότοπο (ενδεικτικά όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, ηλικία κ.λπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτονται σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας (π.χ. κρατήσεις σε ξενοδοχεία, έκδοση εγγράφων, επικοινωνία μεταξύ μας, αποστολή προσφορών κ.λπ.). Επίσης, υπό τους όρους που ορίζει ο νόμος (π.χ. λήψη πληροφοριών επικοινωνίας στο πλαίσιο μιας νόμιμης προηγούμενης συναλλαγής, προηγούμενη συγκατάθεση), η Εταιρεία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ή / και να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη (π.χ. ξενοδοχεία) για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία για να ελέγξει την ύπαρξη του αρχείου, να το διορθώσει, να το αλλάξει ή να το διαγράψει.

 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Trailducks και ο πελάτης δεσμεύονται να επιλύσουν καλή τη πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ τους. Εάν δεν είναι δυνατή η φιλική επίλυση της διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 • Διεύθυνση: Φραγκογιάννη 45, Παπάγου 15669 Αθήνα, Ελλάδα
 • Email: info@trailducks.gr
 • Τηλ: +302130234731
 • MH.T.E. 0259E70000741801

Search